Kontakt

Developer  a Prodávající

Bexte Development s.r.o.  
IČO: 086 77 816
Bubenská 575/23,
170 00 Praha 7
info@bextedevelopment.cz

Generální stavitel: 

Bexte s.r.o.  
IČO: 279 46 959
Bubenská 575/23,
170 00 Praha 7
www.bexte.cz

ZPROSTŘEDKOVATEL: 

Lucky Rentals CZ s.r.o. 
IČO: 088 37 643
Modenská 734/8,
109 00 Praha
www.luckyrentals.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Davídková, MBA
+420  724 330 926
email: info@bydlenivzatisi.cz
Pondělí - Pátek 9.00 – 17.00
(další termíny po telefonické dohodě)

Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Informace na těchto webových stránkách nejsou veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 NOZ ani nabídkou ve smyslu ust. 1732 odst. 1 NOZ výzvou k podávání nabídek dle ust. § 1772 NOZ. Projekt se nachází ve stavu výstavby. Detaily projektu se mohou změnit a může být upřesněn termín dokončení projektu. Změna obsahu a formy je proto vyhrazena. V Praze, 2019

Zeptejte se na cokoliv

* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Ochrana osobních údajů - GDPR

Bexte s.r.o. si velmi váží důvěry svých klientů a klade tak velký důraz na ochranu jejich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů. 

1. Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek formou newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů
1.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude společnost Bexte s.r.o. za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník společnosti Bexte s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude Bexte s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Osobní údaje návštěvníka začneme zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka webových stránek a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle. Bexte s.r.o., případně též prostřednictvím zprostředkovatele Lucky Rentals CZ s.r.o., je oprávněna návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu
2.1. V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude Bexte s.r.o. zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může Bexte s.r.o. či Lucky Rentals CZ s.r.o. vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude Bexte s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené dohody o rezervaci, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Bexte s.r.o., případně zprostředkovatel Lucky Rentals CZ s.r.o. je oprávněna se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

2.2. Bexte s.r.o., případně zrpostředkovatel Lucky Ren­tals CZ, pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jednoznačné identifikace. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti. E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu o rezervaci zpracovává Bexte s.r.o. či zprostředkovatel Lucky Rentals CZ s.r.o. za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím jejich služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů Bexte s.r.o. a zprostředkovatele Lucky Rentals CZ s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Bexte s.r.o. a zprostředkovatel Lucky Rentals CZ s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel zákazníků provádět sama.

3. Zpracování osobních údajů při poptávce přes mobilní telefon
3.1. V případě klientovy poptávky přes mobilní telefon bude jak Bexte s.r.o., tak zprostředkovatel Lucky Rentals CZ s.r.o. z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru. Bexte s.r.o., ale též zprostředkovatel Luc­ky Rentals CZ s.r.o. je oprávněna se klienta, který poptává přes mobilní telefon, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. 

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím souhlasu pro zasílání marketingových či obchodních sdělení
4.1. V případě zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, bude Bexte s.r.o. anebo zprostředkovatel Lucky Rentals CZ s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl.
Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně, a to na adresu Bexte s.r.o., Ctiborova 431, 272 01 Kladno, tak také zasláním na oznámení o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@bydlenivzatisi.cz

5. Další práva spojená s ochranou osobních údajů
5.1. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Bexte s.r.o. anebo zprostředkovatel Lucky Rentals CZ s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů: 

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost zpracovává
  • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz